زمان انتشار: ۱۳۹۱ سه شنبه ۸ اسفند ساعت 08:08 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ ساعت 12:58    تعداد بازدید: 1027    کد مطلب: 129

تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای
خرید تجهیزات پزشکی<BR> (شماره 1002/12/پ/91)


سازمان تأمین اجتماعی در نظر دارد جهت تجهیز بیمارستانهای خود نسبت به خرید تجهیزات مندرج در جدول ذیل با کیفیت و شرایط ذکرشده در اسناد مناقصه اقدام نماید .لذا کلیه متقاضیان و مسئولین شرکتهای دارای کد اقتصادی و واجد شرایط (طبق اسناد مناقصه ) که سوابق تأمین کالای مورد نظر و توان پشتیبانی آن را داشته و دارای حسن سابقه در فروش و نمایندگی معتبر از تولید کنندگان اصلی را داشته باشند می توانند با در دست داشتن معرفینامه معتبر ، به آدرس زیر مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .
 
* تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه : از ابتدای وقت اداری روز سه شنبه مورخ 8/12/91 لغایت آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 12/12/91 اداره کل خدمات عمومی و رفاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 345 ساختمان شهید معیری طبقه چهارم ، اداره تدارکات
* آخرین مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه : حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23/12/91 به اداره دبیرخانه ستاد مرکزی سازمان واقع در خیابان آزادی پلاک 345 طبقه همکف ساختمان مرکز تحویل و رسید دریافت نمائید .
* زمان و محل برگزاری مناقصه و بازگشائی پاکات : ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ  26/12/91 در محل سالن اجتماعات اداره کل خدمات عمومی و رفاه سازمان تامین اجتماعی به نشانی تهران ، خیابان آزادی جنب وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پلاک 345 ساختمان شهید معیری، طبقه دوم
* نوع سپرده و تضمین شرکت در مناقصه : به صورت نقد به حساب جاری همراه  1111809136 سازمان تامین اجتماعی اداره حسابداری غیرپرسنلی یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماهه طبق ضوابط مربوطه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  مندرج در جدول ذیل می باشد که می بایستی به طریق فوق ارائه گردیده و رسید آن در پاکت الف گذارده شود .
* سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
*به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء و مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه می باشد .
* کلیه هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 64503382-64502563-64502543 تماس حاصل فرمائید.

 

ردیف
موضوع مناقصه
تعداد
مبلغ تضمین ( ریال )
1
MRI
2
2/200/000/000
2
CT SCAN
3
1/500/000/000
3
آرتروسکوپ
9
500/000/000

  


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha