ارتباط با مدیر درمان

آدرس  شهرکرد - بلوارآیت اله طالقانی - مجتمع ادارات - جنب فرمانداری
دفتر مدیر درمان  2241384
شماره تلفن پیام گیر  2262637
نمابر  2221902
پیش شماره  0381
کد پستی  8817653138