آدرس:   تهران،خيابان آزادي،جنب وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي،پلاك 345 ،سازمان تامين اجتماعي

كد پستي:  1457965595

صندوق پستي:   1575-13445 

تلفن خانه سازمان تـأمين اجتماعي:  64501 - 021

اداره کل امور فنی مستمرها
تلفن :66580581
نمابر :66580634

اداره کل درآمد حق بیمه
تلفن: 66432776
نمابر: 66921099

اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی
تلفن: 66580708
نمابر: 66580608

اداره کل امور فنی بیمه شدگان
تلفن: 66930076
نمابر: 66939744

مشاور مدیرعامل ومدیرکل امور استانها
تلفن: 66580707-64502465
نمابر: 66580557

 


مشاهده نقشه در ابعاد بزرگتر